Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie stosownych obowiązków wynikających z aktów prawnych, w tym przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) są bardzo istotnym zagadnieniem dla wszystkich członków Grupy JAF (www.jaf-group.com/gesellschaften). W dalszej części dokumentu poinformujemy Państwa na temat tego, w jaki sposób będziemy postępować z Pana/Pani danymi osobowymi. Dane osobowe oznaczają informacje mające na celu ustalenie Pana/Pani tożsamości np. imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu.

 1. Administrator

JAF Polska Sp. z o.o. jest, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, administratorem (w dalszej części zwanym “JAFC”) następujących witryn internetowych:

www.jaf-polska.pl

meble.jaf-polska.pl

www.jaf-tarasy.pl

oraz powiązanych sklepów internetowych

oraz co do obowiązków J. u. A. Frischeis GmbH, JAF Zengerer GmbH i JAF Global GmbH, wynikających z przepisów o ochronie danych. JAFC udostępnia programy oraz usługi z dziedziny technologi informacyjnej (IT) konieczne z punktu widzenia przetwarzania umów, a także przetwarza dane dotyczące klientów oraz dostawców Grupy JAF sposób opisany poniżej.

Odrębne podmioty Grupy JAF oraz JAFC zawarł umowy o przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 26 RODO, który ustanawiają JAFC odrębnym punktem kontaktowym dla zapytań ze strony osób, których dane dotyczą, odnoszących się do przepisów z zakresu ochrony danych.

Możecie Państwo kontaktować się z JAFC za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

 • listownie na adres: JAF Polska Sp. z o.o., ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki
 • telefonicznie na numer: +48 (61) 8-144-113
 • pocztą elektroniczną na adres: ochronadanych@jaf-polska.pl

W związku z prowadzeniem witryn internetowych, w tym sklepów internetowych oraz wysyłek biuletynów informacyjnych (newsletters), JAFC podlega wsparciu przez następujących zewnętrznych usługodawców (podmioty przetwarzające): softaware gmbh, Elements Group (elements.at New Media Solutions GmbH, Punkt & Komma GmbH, Pimcore GmbH), IMOS AG. Podmioty przetwarzające zobowiązanie są, na podstawie pisemnych umów zawartych przez siebie z JAF, stosować się do przyjętych celów, polityki usuwania danych oraz środków bezpieczeństwa określonych w niniejszym Oświadczeniu dotyczącym ochrony danych.

 1. Odwiedzanie witryn internetowych przez klientów niezarejestrowanych

W przypadku gdy Pan/Pani odwiedzacie nasze witryny, informacje wysyłane nam przez Państwa przeglądarkę internetową będą przechowywane automatycznie w plikach dziennika tworzonych na serwerze (server log files). Informacje takie obejmują typ/wersję przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie (strona odwiedzona uprzednio), nazwa hosta komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp (adres IP) oraz czas wysłania żądania do serwera.

Dane takie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Są one przechowywane wyłącznie na potrzeby systemu oraz w celach statystycznych. Dane te nie podlegają łączeniu z innymi źródłami danych w celu ich przyporządkowania określonej osobie. Zostaną one usunięte po dokonaniu analizy statystycznej po upływie 36 miesięcy.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne
  1. Przetwarzanie umowy, w tym otwieranie internetowego konta klienta

W celu bycia zarejestrowanym jako klient lub dostawca przez członka personelu właściwej spółki JAF lub samodzielnej rejestracji poprzez sklep internetowy JAF, na potrzeby przetwarzania zamówień oraz innych żądań związanych z zakupami, a także roszczeń wynikających z umów o dzieło (dostawa, fakturowanie, gwarancja itp), firma nasza będzie gromadzić oraz przetwarzać:

 • nazwę firmy, a także imię i nazwisko osoby kontaktowej (jak również, w stosownych przypadkach, imiona i nazwiska dyrektorów zarządzających oraz właścicieli)
 • numer identyfikacyjny VAT oraz koncesję handlową
 • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
 • adres e-mail
 • numer telefonu oraz faks.

W celu założenia konta klienta w sklepie internetowym JAF, będziecie Państwo musieli wprowadzić dowolnie wybrane przez siebie hasło, które przechowywane będzie jako dane do logowanie w połączeniu z Państwa adresem e-mail.

Podstawą prawną dla przetwarzania takich danych jest umowa, którą Pan/Pani zawarł(a) z jedną ze spółek działających w ramach Grupy JAF. Jeżeli nie dostarczycie Państwo wymaganych danych, przetwarzanie Państwa zakupu oraz/lub umowy o dzieło bądź świadczenie usług, a także otwarcie konta klienta nie będzie możliwe.

Przydzielona Panu/Pani osoba kontaktowa poda nazwę właściwej strony umowy sprzedaży (kupna-sprzedaży) lub umowy o dzieło zawartej z podmiotem z Grupy JAF; w przypadku zakupu dokonywanego za pośrednictwem zamówienia internetowego, w celu uzyskanie powyższych informacji, proszę o zapoznanie się z treścią potwierdzenia zamówienia.

  1. Fakturowanie, sprawdzanie zdolności kredytowej oraz windykacja płatności

Dane przekazywane nam przez Państwo w celu zarejestrowania się jako klient mogą podlegać zestawianiu z danymi agencji Coface, Hermes, zajmujących się sporządzaniem sprawozdań kredytowych, w celu sprawdzenia zdolności kredytowej oraz w związku z umowami o przetwarzaniu danych, jak również, w razie konieczności, przekazywane dalej jej prawnikom w celu windykacji płatności.

Podstawą prawną, w tym zakresie, jest słuszny interes gospodarczy spółek działających w ramach Grupy JAF w badaniu sytuacji finansowej każdego potencjalnego partnera biznesowego przed złożeniem wiążącej oferty. W przypadku windykacji płatności właściwa spółka, działająca w ramach Grupy JAF, lub JAF International Services GesmbH będzie dochodzić wyegzekwowania swoich praw wynikających z zobowiązań umownych.

  1. Obsługa klienta, marketing bezpośredni oraz biuletyn informacyjny (newsletter)

W związku z faktem, że jesteście Państwo naszymi klientami będziemy również korzystać z danych rejestracyjnych przekazanych przez Pana/Panią w celu informowania o nowych produktach oraz usługach lub przekazywania innych informacji, które mogę Państwa zainteresować (w zakresie związanym z obsługą klienta oraz marketingiem bezpośrednim).

Podstawą prawną dla powyższych działań jest słuszny interes gospodarczy właściwej, działającej w danym regionie, spółki z Grupy JAF odpowiedzialnej za zapewnienie satysfakcji klienta w dłuższej perspektywie czasu oraz utrzymywanie kontaktu z klientami. Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Panu/Pani, w każdym czasie, prawo do wniesienie sprzeciwu w odniesieniu do takich kontaktów, bez podawania uzasadnienia, poprzez skontaktowanie się z administratorem (paragraf 1). Państwa ogólne uprawnienia dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w paragrafie 8.

Jako klient JAF może Pan/Pani, ponadto, niezależnie i bezpłatnie, zaprenumerować comiesięczny biuletyn informacyjny JAF za pośrednictwem witryn internetowych wspomnianych powyżej, poprzez ponowne wprowadzenie następujących danych:

 • tytuł, imię i nazwisko
 • nazwa firmy oraz numer klienta (dział (opcjonalnie))
 • związek z regionalną placówką JAF
 • adres e-mail

Podstawę prawną dla przetwarzania takich danych jest Pana/Pani zgoda swobodnie udzielona poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony.

Może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w każdym czasie poprzez kliknięcie w link, odpowiadający rezygnacji z otrzymywania biuletynu, zawarty w tymże biuletynie, w celu wypisania się poprzez stronę internetową, która otworzy się w odrębnym oknie.

  1. Umieszczenie się na liście dostawców oraz inne prośby o kontakt

Oferujemy potencjalnym klientom oraz każdej osobie odwiedzającej możliwość skontaktowania się z nami poprzez nasze strony internetowe. W tym celu pobierać będziemy poprzez internetowe formularze następujące dane osobowe:

 • nazwę firmy, a także nazwisko osoby kontaktowej lub imię i nazwisko
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica)
 • numer identyfikacyjny VAT
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Podstawą prawną dla powyższych działań jest słuszny interes gospodarczy wszystkich podmiotów należących do Grupy JAF w komunikowaniu się z potencjalnymi dostawcami oraz osobami ogólnie zainteresowanymi. Uprzejmie informujemy, iż, w każdym czasie, jako potencjalnemu dostawcy przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu, bez konieczności podawania przyczyn, w odniesieniu do kontaktowania się z Pana/Panią przez podmiot z Grupy JAF, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres ipm@frischeis.com , lub, jako osobie ogólnie zainteresowanej, poprzez skontaktowanie się z administratorem (paragraf 1).

  1. Losowanie nagród

W ramach różnych imprez organizowanych dla klientów oraz innych interesariuszy spółki działające w ramach Grupy JAF proponują udział w losowaniu nagród. W tym zakresie gromadzone będą następujące osobowe dane kontaktowe:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Podstawą prawną dla powyższych czynności stanowić będzie zgoda na przesyłanie takich danych umieszczona w Tickecie. Do czasu losowania może Pan/Pani w każdym czasie wycofać swoją zgodę poprzez powiadomienie punktu kontaktowego administratora (zob. paragraf 1) lub bezpośrednio spółki z Grupy JAF organizującej losowanie nagród.

Dane gromadzone na potrzeby losowania nagród zostaną usunięte niezwłocznie po jego przeprowadzaniu.

 1. Korzystanie z plików cookie

Wykorzystujemy tzw. plików cookie w celu uatrakcyjnienia wizyt na naszej witrynie internetowej oraz umożliwienia korzystania z pewnych funkcji. Cookies to pliki przechowywane na Państwa komputerach zwiększające komfort w korzystaniu z witryny.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: trwałe oraz tymczasowe (sesyjne). Sesyjne pliki cookie są przechowywane jedynie tymczasowo i ulegają usunięciu wraz z zamknięciem przeglądarki. Trwałe cookies, natomiast, pozostają w Państwa komputerze po jej zamknięciu.

Pliki cookie mogą zostać z łatwością usunięte z Pana/Pani komputera za pomocą przeglądarki. Informacje dotyczące tych plików oraz sposobu ich usuwania można znaleźć w menu "help" przeglądarki. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookie oraz skonfigurowanie przeglądarki tak, aby użytkownik powiadamiany był, gdy nowy plik cookie zostaje przesyłany do jego komputera.

 1. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics - usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics korzysta z plików cookie, co umożliwia przeprowadzanie analizy korzystania przez Państwo z naszych witryn. Informacje na temat korzystania przez Państwa ze stron internetowych wygenerowane przez wspomniane pliki (w tym Pana/Pani adres IP) zostaną przesłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane tam przez okres 38 miesięcy. Google będzie wykorzystywał tego typu informacje do analizy korzystania przez Państwo ze stron internetowych w celu przygotowania raportów dotyczących aktywności na takich stronach na potrzeby operatorów witryn internetowych, a także w celu udostępniania innych usług związanych z korzystaniem z witryn oraz internetu.

Ponadto Google przesyłać będzie takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne w świetle przepisów prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają tego typu dane w imieniu Google. Może Pan/Pani uniemożliwić instalowanie się plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień wyszukiwarki; jednakże, należy mieć świadomość, iż w takim przypadku możecie Państwo być pozbawieni możliwości korzystania w pełni z wszystkich funkcji witryn internetowych.

Poprzez fakt korzystania ze wspomnianych stron internetowych wyrażacie Państwo zgodę na to, iż dane gromadzone na Pana/Pani temat mogą być przetwarzane przez Google w sposób oraz w celu opisanym powyżej. Alternatywnie istnieje również możliwość deaktywowania usługi Google Analytics przy pomocy wtyczki do przeglądarki (add-on).

 1. Funkcje służące ponownemu namierzaniu (Retargeting)

Niniejsza witryna internetowa korzysta z tzw. znaczników retargetowania. Znacznik retargetowania to element z języka JavaScript umieszczany w kodzie źródłowym witryny internetowej. W przypadku gdy użytkownik odwiedza stronę na witrynie, która zwiera taki znacznik retargetowania, reklamodawca internetowy (np. Google) umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika oraz przyporządkuje go do odpowiednich list grup docelowych retargetowania. Wspomniany plik cookie będzie następnie służył umieszczaniu kampanii retargetujących ("reklama oparta o dane dotyczące zainteresowań") na innych witrynach. Można wyłączyć instalowanie się takich plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki; jednakże, należy mieć świadomość, iż w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystaniu w pełni z wszystkich funkcji witryny.

 1. Wtyczki mediów społecznościowych

Strony zawierające "Wiadomości" ('News') wyposażone są w przyciski umożliwiające wspólne korzystanie z tych stron za pośrednictwem serwisów społecznościowych:Facebook, GooglePlus, Pinterest, Twitter, LinkedIn oraz Xing . W czasie odwiedzania naszych witryn nie będą nawiązywane przy pomocy tych przycisków jakiekolwiek połączenia ze wspomnianymi serwisami. Jeżeli zdecydujecie się Państwo wspólnie z innymi osobami korzystać z naszych stron z użyciem udostępnionych przycisków serwisów społecznościowych i zalogować się, w tym celu, na Pana/Pani osobiste konto użytkownika lub już jesteście połączeni, portale społecznościowe mogą przypisać wizytę na naszej stronie do Państwa konta użytkownika. Istotne dane osobowe, jednakże, nie zostaną do nas przesłane, a jakiekolwiek korzystanie z nich podlegać będzie oświadczeniom o ochronie danych osobowych, zawartych w odnośnikach powyżej, oraz Pana/Pani osobistym ustawieniom dotyczącym wymienionych firm.

 1. Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy nasze strony internetowe oraz inne systemy, przy pomocy środków technicznych oraz organizacyjnych, tak aby chronić Państwa dane przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją oraz rozpowszechnianiem przez osoby nieupoważnione. Nasze centrale danych prowadzone są w oparciu o nowoczesne standardy bezpieczeństwa, w tym zapory sieciowe oraz technologie służące wykrywaniu włamaniom do systemu, jak również kompleksowe środki ochrony fizycznej oraz ograniczenia dostępu. Na poziome aplikacji wykorzystywane są nowoczesne metody weryfikacji autentyczności zarówno w stosunku do użytkownika, jak i praw dostępu przysługujących administratorowi. Ponadto codziennie tworzone są kopie zapasowe wszystkim danych oraz archiwizowane w sposób zdecentralizowany. W trakcie przetwarzania zamówienia Państwa dane dotyczące płatności będą szyfrowane w związku z przysłaniem przez internet.

 1. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków w tym zakresie wynikających, w zależności od przypadku, z przepisów podatkowych, prawa gospodarczego oraz/lub ogólnego terminu przedawnienia określonego w polskim Kodeksie cywilnym.

 1. Prawa przysługujące Państwu

Jako osoba, której dane dotyczą w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez JAFC, przysługują Panu/Pani następujące prawa:

  1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Może Pan/Pani uzyskać od JAFC potwierdzenie tego, czy przetwarzane są istotne dane osobowe. Jeżeli tak jest, poinformujemy Państwa o celach przetwarzania, kategoriach oraz odbiorców tych danych, okresie przechowywania oraz/lub kryteriach ustalenia tego okresu, jak również przysługiwaniu praw wskazanych w paragrafie 8 lit. b - g.

  1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Może Pan/Pani niezwłocznie uzyskać ze strony JAFC sprostowanie lub uzupełnienie swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.

  1. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Możecie Państwo uzyskać ze strony JAFC niezwłoczne usunięcie swoich danych osobowych, chyba że istnieje nadrzędny słuszny interes przemawiający za przetwarzaniem, jak np. przestrzeganie obowiązków prawnych.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

W przypadkach wskazanych w RODO (np. sprawdzanie prawidłowości danych osobowych, niezgodne z prawem przetwarzanie, sprzeciw), może Pan/Pani zażądać od JAFC ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Możecie Państwo zwrócić się do JAFC o przekazanie dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyliście w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać, aby dane te zostały przesłane do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.

  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 20 RODO) oraz wycofania zgody (art. 7 RODO)

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

O ile JAF nie jest w stanie wykazać przekonujących i słusznych podstaw przemawiających za przetwarzaniem, Państwa dane zostaną usunięte. Wszystkie Pana/Pani dane osobowe przechowywane w przeszłości zostaną usunięte z mocą wsteczną.

Niezależnie od powyższego, może Pan/Pani, w każdym czasie, wycofać swoją zgodę wyrażoną uprzednio np. w związku z zaprenumerowaniem biuletynu informacyjnego (newsletter) lub zapytań.

  1. Prawo do wniesienia skargi

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych przez JAFC, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:

ochronadanych@jaf-polska.pl